INFORMACJA O DYSTRYBUTORZE UBEZPIECZEŃ

Dane agenta

Nazwa agenta:

Adres siedziby agenta:

Rodzaj pośrednika:

Numer wpisu do rejestru agentów:

 

UBEZPIECZENIA I FINANSE EXPERT ELŻBIETA GACYK

UL. PRZYGODNA 31, 03-991 WARSZAWA

Agent

11154635/A

Dane agenta ubezpieczeniowego / agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające można sprawdzić w rejestrze agentów
publikowanym na stronie Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem: knf.gov.pl.

Współpraca z zakładami ubezpieczeń
Agent działa na rzecz wielu zakładów ubezpieczeń:

 • COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 • WIENER TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 • PZU POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.
 • PZU Życie POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A.
 • SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA S.A.
 • SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE ERGO HESTIA S.A.
 • TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI ALLIANZ POLSKA S.A.
 • TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ALLIANZ ŻYCIE POLSKA S.A.
 • TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI WARTA S.A.
 • TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE WARTA S.A.
 • LINK4 TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Wynagrodzenie dystrybutora
Dystrybutor w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia otrzymuje prowizję stanowiącą określony
procent zainkasowanej przez ubezpieczyciela składki ubezpieczeniowej. Dodatkowo, w razie spełnienia wymogów
regulaminowych konkursu sprzedażowego, w którym dystrybutor bierze okresowo udział, może uzyska wynagrodzenie
w postaci nagrody pieniężnej lub rzeczowej.
Dystrybutor ma również możliwość wzięcia udziału w programach rozwoju i wsparcia zawodowego organizowanych
przez i na koszt ubezpieczyciela.

Procedura reklamacyjna
W zakresie związanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową reklamacje bądź skargi należy złożyć właściwemu
ubezpieczycielowi, z którego produktem ubezpieczeniowym związana jest reklamacja, zgodnie z procedurą reklamacyjną
przewidzianą w tym towarzystwie ubezpieczeń, wskazaną w ogólnych warunkach ubezpieczeń do danego produktu
ubezpieczeniowego bądź na stronie internetowej tego towarzystwa.
W zakresie niezwiązanym z udzielana ochroną ubezpieczeniową reklamacje bądź skargi należy składać bezpośrednio do
multiagenta w następujący sposób:

 • telefonicznie pod numerem 502 421 968,
 • mailowo na adres: egacyk@op.pl,
 • pisemnie na adres siedziby: ul.Przygodna 31, 03-991 Warszawa.

Agent informuje również, że w zakresie pozasądowego rozstrzygania z nim sporów, klient może wystąpić z
wnioskiem do Rzecznika Finansowego.

Akcje i udziały w zakładach ubezpieczeń
Dystrybutor nie posiada akcji/udziałów jakiegokolwiek zakładu ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10%
głosów na walnym zgromadzeniu/zgromadzeniu wspólników.

Close Menu